• BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Kayseri : 6 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İstanbul : 14 °C

Arda Turan Bir şeyler paylaşmalıyız

Arda Turan Bir şeyler paylaşmalıyız
İs­pan­ya’da el üs­tün­de tu­tu­lan At­letico Mad­rid’in ba­şa­rı­lı oyun­cu­su Ar­da Tu­ran ba­şa­rı­sı­nın sır­rı­nı açık­la­dı: “Ka­zan­mak­tan ön­ce mut­lu ol­mak ge­re­kir”

At­le­ti­co Mad­rid'de­ki tem­sil­ci­miz Ar­da Tu­ran, ilk kez bir Türk fut­bol­cu hak­kın­da, ya­ban­cı bir ya­za­rın bi­yog­ra­fi yaz­ma­sı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor. Ju­an R. Gar­ri­do'nun ha­yat hi­ka­ye­si­ni yaz­dı­ğı Ar­da Tu­ran, gö­rüş­le­ri­ni ise Bugün''e pay­laş­tı. “Uma­rım genç­le­re ör­nek olur. Bu ki­tap, be­nim İs­pan­ya'da ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­mun gös­ter­ge­si” şek­lin­de ko­nuş­tu. 

Bir şeyler paylaşmalıyız 
Yıl­dız fut­bol­cu, İs­pan­ya'da'Ar­da­tu­ra­nis­mo' ola­rak ni­te­len­di­ri­len fel­se­fey­le il­gi­li ola­rak ise “Ben ha­ya­tım bo­yun­ca her işi sev­giy­le yap­tım. Sev­gi­nin ol­ma­dı­ğı hiç­bir şe­yi yap­ma­dım. Bu­nun­la ya­şı­yo­rum. Sev­gi­siz olan­lar bir şe­kil­de dö­kü­lüp gi­di­yor­lar. Ka­zan­mak ta­bi­i ki önem­li ama bi­zim için bi­rin­ci fel­se­fe mut­lu ol­mak. Mut­lu ol­mak için be­ra­ber iyi şey­ler pay­laş­ma­lı­yız. Biz ol­mak, pay­laş­mak. Ha­yat fel­se­fe­mi de yan­sı­tı­yor ki­ta­bın pek çok par­ça­sı. Bu ne­den­le be­ni mut­lu et­ti. Dı­şa­rı­dan top­la­nan bil­gi­ler be­ni an­la­ta­bi­li­yor­sa, bun­lar çok gü­zel. De­mek ki içi dı­şı bir olan bir in­sa­nım. Dı­şa­rı­da na­sıl­sam, içe­ri­de de öy­le­yim. Bu özel bir duy­gu. İs­pan­ya'da bir Türk'ün ki­ta­bı­nın ya­zıl­ma­sı ba­na özel his­set­tir­mi­yor de­sem ya­lan olur. Ai­lem çok mut­lu ol­du. Ar­ka­daş­la­rım çok mut­lu ol­du. Gu­rur, mut­lu­luk, özel ol­ma his­si” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

At­le­ti­co Mad­rid'de­ki ba­şa­rı­sı­nın sır­rı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne Ar­da, “Ben her za­man ta­kım için ça­lı­şı­yo­rum. Biz çok iyi bir ta­kı­mız. Hiç­bir za­man bi­rey­sel dü­şün­mü­yo­ruz. Ar­da da gü­lüm­se­me­siy­le, ça­lış­ma­sıy­la, sa­ha içi ve dı­şın­da­ki ener­ji­siy­le ta­kı­mı­na bir şey­ler ka­ta­bi­li­yor­sa ne mut­lu ba­na” di­ye ko­nuş­tu. 

‘Ga­la­ta­sa­ray pa­tent­li­yim' 
Ar­da, Ga­la­ta­sa­ray ile il­gi­li de açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ga­la­ta­sa­ray'ın, ha­ya­tı­nın her ev­re­sin­de var ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Mil­li fut­bol­cu­muz, “Ben Ga­la­ta­sa­ray pa­tent­li bir oyun­cu­yum. Ora­dan ye­tiş­tim. Ha­ya­tım­da ne­re­ye gi­der­sem gi­de­yim gu­rur­la ta­şı­ya­ca­ğım, onur­la ta­şı­ya­ca­ğım bir un­van be­nim için Ga­la­ta­sa­ray­lı­lık. Ki­ta­bın içe­ri­sin­de de ol­ma­sı çok nor­mal. Ga­la­ta­sa­ray'ı ta­nıt­ma­sı da çok önem­li. Ben ül­ke­mi, ye­tiş­ti­ğim ku­lü­bü bu­ra­da en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­ye ça­lı­şı­yo­rum” de­di. Ar­da söz­le­ri­ni şöy­le ta­mam­la­dı: “At­le­ti­co Mad­rid Ku­lü­bü yö­ne­ti­ci­le­ri ve her­ke­se ba­na bu im­kân­la­rı sağ­la­dık­la­rı için, be­ni bu­ra­da özel, ra­hat his­set­tir­dik­le­ri için çok te­şek­kür ede­rim. Size, ya­zar Ju­an ve ya­yın­cı Al Pos­te'ye de te­şek­kür­ler.”

 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim