• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Kayseri : 11 °C
  • Ankara : 9 °C
  • İstanbul : 16 °C

jimmi durmaz fenerbahçe

jimmi durmaz fenerbahçe
Fenerbahçe'nin gözdesi konuştu!

Jimmy Durmaz, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilenmesine 'elbette çok iyi' dedi.

Tür­ki­ye'ye Genç­ler­bir­li­ği'ne fay­da­lı ol­mak için gel­diğini belirterek "Ancak be­nim te­mel he­de­fim bü­yük ta­kım­lar­dan bi­rin­e transfer olmaktı. İyi oynadığım sürece her şey iyi olacaktır dedi. Genç­ler­bir­li­ği for­ma­sıy­la gös­ter­di­ği per­for­mans­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­yan Jimmy Dur­maz yak­la­şan trans­fer mev­si­mi ön­ce­si açık­la­ma­lar yap­tı. Geç­en se­zon­dan beri adı özel­lik­le Fe­ner­bah­çe ile anı­lan ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kım­la il­gi­li önem­li me­saj­lar ver­di.

Ön­ce­lik­le se­zo­nu de­ğer­len­dir­en Türk asıl­lı İs­veç­li fut­bol­cu, "Ta­kım son 6 haf­ta­da çok önem­li bir iv­me ya­ka­la­dı. Be­nim adı­ma da ba­şa­rı­lı bir se­zon. Meh­met Öz­di­lek'in yö­ne­ti­min­de ken­di­mi çok ge­liş­tir­dim. Maç per­for­man­sım art­tı. Na­sıl oy­na­mam ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Uya­rı­la­rı önem­li an­lar­da işi­mi ko­lay his­set­ti­ri­yor. Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. 1 yıl daha kontratım var. An­ka­ra'da­ki ya­şam, bu­ra­da­ki in­san­lar hep­si çok iyi" di­ye ko­nuş­tu.

Başkaları da istiyor

Jimmy "Fe­ner­bah­çe'nin ilgisine na­sıl ba­kı­yor­sun" so­ru­su­na "Be­nim­le il­gi­le­nen ku­lüp­ler var. sa­de­ce Tür­ki­ye'den de­ğil; baş­ka ül­ke­ler­den de var. Fakat şu an­ bun­lar­dan uzak duruyorum. He­nüz oy­nan­ma­mış maç­la­rı­mız var. Se­zon bit­ince ta­ti­le gi­de­ce­ğim. Dü­şün­me­ye ve din­len­me­ye ih­ti­ya­cım var. Son­ra­sın­da ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz" de­di.

"Fe­ner­bah­çe'de oy­na­ma fik­ri sa­na na­sıl ge­li­yor" şeklindeki so­ru­muzu ise "El­bet­te çok iyi" diye yanıtlayan genç futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bü­tün fut­bol­cu­lar, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe'de oy­na­ma­yı is­ter. Tür­ki­ye'ye ge­lir­ken, bi­rin­ci plan­da Genç­ler­bir­li­ği­'ne fay­da­lı ol­ma fikri var­dı. Ama çok iyi bir per­for­mans ser­gi­le­mek, son­ra­sın­da bü­yük bir ta­kım­da oy­na­ma­yı te­mel he­def ola­rak be­lir­le­miş­tim."

Topu menajerine attı

Jimmy, şu ana kadar herhangi bir takımdan teklif alıp almadığı sorusuna ise "Bu­nu me­na­je­rim Mar­tin Dah­lin bi­li­yor. Bu ko­nu­lar­da bil­gi ön­ce ken­di­si­ne ge­li­yor. Ama ben bü­tün bun­la­rı de­ğil, ka­lan maç­la­rı­mı dü­şün­mek zo­run­da­yım. Ta­raf­ta­rı­mız biz­den iyi so­nuç­lar bek­li­yor. Ben iyi oy­na­dı­ğım sü­re­ce her şey da­ha ko­lay ola­cak­tır" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Arda en iyisi...

Jimmy, At­le­ti­co Mad­rid for­ma­sıy­la ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya ko­şan Ar­da Tu­ra­n'­ın tar­tış­ma­sız Tür­ki­ye­'nin en iyi­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. "Ben­ce Ar­da dün­ya­nın da en iyi­le­rin­den bi­ri. Ona kar­şı oy­na­dım. Oyun sti­li­ne ba­yı­lı­rım. Top­la mü­kem­mel bir uyu­mu va­r' de­di.

İbrahimoviç 'Türkiye hakkında her şeyi biliyor'

Jimmy Dur­maz, İs­veç Mil­li Ta­kı­mı'nda bir­lik­te for­ma giy­di­ği Zla­tan İb­ra­hi­mo­vic'i de an­lat­tı.

Onun gi­bi bir dün­ya yıl­dı­zıy­la bir­lik­te for­ma giy­me­nin ken­di­si­ni he­ye­can­lan­dır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek "İna­nıl­maz bir oyun­cu. Onun­la ilk oy­na­dı­ğım an rü­ya gi­biy­di. İs­veç'te­ki bü­tü­nü genç oyun­cu­lar onun­la oy­na­ma­mın ha­ya­li­ni ku­rar­lar. Ben bu ha­ya­li ger­çek­leş­tir­me fır­sa­tı el­de et­tim. İs­veç for­ma­sıy­la Mes­si ve Ro­nal­do'ya kar­şı da oy­na­dım. Bun­lar ge­li­şi­mim açı­sın­dan son de­re­ce önem­li" şek­lin­de ko­nuş­tu. İb­ra­hi­mo­viç'in bir gün Tür­ki­ye'ye gel­me ih­ti­ma­li üze­ri­ne de yo­rum ya­pan genç fut­bol­cu, "Ben­ce PSG'de çok mut­lu. İn­ter for­ma­sıy­la Fe­ner­bah­çe'ye kar­şı oy­na­dı­ğı maç­lar­da fut­bol or­ta­mın­dan ne ka­dar et­ki­len­di­ği­ni an­lat­tı. Türk fut­bo­luy­la il­gi­li her şe­yi bi­li­yor. Mil­li ta­kım kamp­la­rın­da çok de­fa bu ko­nu­la­rı ko­nuş­tuk. İb­ra­hi­mo­vic'i Tür­ki­ye'de bir bü­yük ta­kım­da gör­mek mü­kem­mel olur " de­di.

 

 

Kaynak: Bugün

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim