• BIST 117.216
  • Altın 165,618
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • Kayseri : 4 °C
  • Ankara : 5 °C
  • İstanbul : 13 °C

Kayseri'nin hikmeti: Sinan Burhan

Kayseri'nin hikmeti: Sinan Burhan
Yeni Akit Gazetesi yazarı Serdar Arseven bugünkü yazısında; Kayseri'nin gururu gazeteci Sinan Burhan'ı kaleme aldı. Arseven yazısında Kadim Kent Kayseri Projesi'nde büyük emeği geçen Sinan Burhan'a övgü dolu sözler sarfetti.
İşte Arseven'in bugünkü yazısı:

He­lâl ol­sun;
Mes­lek­taşımız Si­nan Bur­han ka­fa­ya tak­tı ve yap­tı.
'Ka­dim Kent Kay­se­ri'
An­ka­ra’nın en pres­tij­li me­kâ­nın­da hay­li ağır bir yü­kün al­tı­na gi­re­rek bir fu­ar ger­çek­leş­tir­di­ler.
Bi­zim Kas­ta­mo­nu’nun Kül­tür Gün­le­ri, Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi de­ni­len “ça­dır ti­yat­ro­su”nda ya­pıl­mış­tı.
Kay­se­ri­li­ler, An­ka­ra’nın en “seç­kin” me­kâ­nı­nı ter­cih et­ti...
Di­ye­cek­si­niz ki; “Adam­lar­da pa­ra çok!..”
Yok öy­le de­ğil; Kay­se­ri­li bo­şa pa­ra ver­mez.
Boş iş yap­maz.
Kar­şı­lı­ğı var­sa ve­rir; Ahi­ret’te, Dün­ya’da ya da her iki­sin­de!..
En az bi­ri ola­cak Kay­se­ri­li için.

Kay­se­ri­li boş ko­nuş­maz...
Dün bir Kay­se­ri­li dos­tum “ken­din­ce” bir Arap­ça ile de­di ki:
Kül­lü Yev­min İç­ti­ma,
Ne­ti­ce Ma­fiş!
Ya­ni... Her gün top­lan­tı, her gün laf ...
So­nuç?
Ber­bat!..

Bu şeh­re has­ta­yım...
Pren­sip bel­le­miş­ler;
“Bir­lik­te rah­met,
Ay­rı­lık­ta azap!..”

Kas­ta­mo­nu­lu­lar bir­bi­ri­ni yer­ken, Kay­se­ri­li­ler “ara­la­rın­da” si­ner­ji oluş­tur­ma­nın der­din­de.
Dün Kay­se­ri­li Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül gel­di.
Kay­se­ri­li TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Kay­se­ri’nin Bü­yük­şe­hir ve İl­çe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, Grup Baş­kan­ve­ki­li Mus­ta­fa Eli­taş, Mec­lis Baş­kan­ve­ki­li Sa­dık Ya­kut, Ge­nel Mü­dür­ler...
Si­ya­set, Dev­let, Si­vil Top­lum, Bü­rok­ra­si, Med­ya, Eği­tim... Her yer­de bü­tün ağır­lı­ğı ile ken­di­si­ni gös­te­ri­yor Kay­se­ri...
Ka­dim Kent Kay­se­ri, tam otur­muş...
Bir de ye­ni is­mi var:
Mo­ral­kent!..
Sel­çuk­lu As­ke­ri sa­va­şa çık­ma­dan, Kay­se­ri’de mo­ral de­po­lar­mış...
Baş­kan Meh­met Öz­ha­se­ki; “O za­man öy­ley­di bu­gün de öy­le. Kay­se­ri’ye ge­len hu­zur bu­lur, şi­fa bu­lur, mo­ral bu­lur!..”
Sa­yın Öz­ha­se­ki’nin bir cüm­le­si­ne fe­na çar­pıl­dık:
“Bu­gü­ne ka­dar hiç ba­kan­lık ka­pı­sın­da pa­ra di­ye ağ­lan­ma­dım!..”

Kay­se­ri­li bu­nu na­sıl ya­pı­yor?..
Bir yer­de “ha­yır­da ya­rış” var­sa, Al­lah yar­dım eder!..
Kay­se­ri­li yap­tı­ğı işi bi­li­yor; eşe­ği­ni sağ­lam ka­zı­ğa bağ­lı­yor ve te­vek­kül edi­yor.
Al­ma­dan ver­mek, ya da ver­me­den al­mak gi­bi yol­la­ra sap­mı­yor.
Ka­za­nı­yor ve ka­zan­dı­rı­yor.
Ça­ğa da ayak uy­du­ru­yor...
Me­se­la...
Bir za­man­lar, “İşin ‘ÜN’ünü bı­rak ‘UN’una bak!” der­ler­di.
Ya­ni...
“Ha­va­yı, ima­jı boş ver, pa­ra ge­li­yor mu pa­ra ona bak!..”
Şim­di...
De­ğiş­tir­miş­ler fel­se­fe­yi:
“İşin hem ÜN’ü hem de UN’u..”
Bu­ra­dan mar­ka­laş­ma­ya...
Dün­ya ça­pın­da mar­ka­laş­ma­ya...

Kay­se­ri böy­le bir yer; ka­zı­lar ya­pıl­mış, 6 bin yıl ön­ce­sin­den kal­ma “se­net­ler”, “fa­tu­ra­lar” çık­mış!..
Ca­mi için de, okul için de el­le­ri­ni cep­le­ri­ne at­ma­yı bi­li­yor Kay­se­ri­li.
Şeh­rin zen­gi­ni ka­zan­dı­ğı­nı şeh­ri­ne ya­tır­mak­ta te­red­düt gös­ter­mi­yor...
Öy­le or­ma­nı, de­ni­zi, ener­ji kay­na­ğı fi­lan yok pek...
Or­ta Ana­do­lu, or­ma­nın, de­ni­zin her tür­lü “ta­bii” gü­zel­lik­le­rin or­ta­sın­da yü­zen pek çok “kıs­met­li” şe­hir sü­rü­nür­ken, Kay­se­ri ha­zır bul­du­ğu “az”ın üze­ri­ne bin­ler ka­ta­rak yük­se­li­yor...

Bir­lik, be­ra­ber­lik ol­dum mu Al­lah’ın iz­niy­le her güç­lük aşı­lır...
Ve...
Ger­çe­ğin tâ ken­di­si:
“Her Şe­hir La­yık Ol­du­ğu Bi­çim­de Yö­ne­ti­lir!..”
Kay­se­ri...
Bu­na la­yık...
Hiç­bir şey te­sa­dü­fî de­ğil...

An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ri­len muh­te­şem et­kin­lik­le, “Ka­dim Kent”ten, “Mo­ral­kent”ten esin­ti­ler ge­ti­ren Kay­se­ri­li­le­re te­şek­kür edi­yo­rum...
Da­rı­sı, Kay­se­ri’ye uzak şe­hir­le­rin ba­şı­na!..
“BİR FİN­CAN
KAH­VE”DE
SÜ­LEY­MAN SOY­LU
Cu­mar­te­si Sa­ba­hı Sa­at 11.00’de KON TV’de “Bir Fin­can Kah­ve” var yi­ne.
Mi­sa­fi­ri­miz, AK Par­ti’nin çi­çe­ği bur­nun­da Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Soy­lu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39 | Haber Yazılımı: CM Bilişim