• BIST 1.455,420
  • Altın 546,35
  • Dolar 9,4200
  • Euro 10,9550
  • Kayseri 1 °C
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C

Aydın Kalkan: "Eğitim çalışanlarına aşı ve PCR testi dayatılmamalıdır"

Aydın Kalkan: "Eğitim çalışanlarına aşı ve PCR testi dayatılmamalıdır"
2021-2022eğitim-öğretim yılı, salgın nedeniyle geleceğe yönelik bazı hedeflerin ötelendiği, mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği bir zamanda başlamış bulunmaktadır.

Yeni dönemde bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize sağlık ve başarılar
diliyoruz. Eğitimin, sorunları üzerinden değil, sorumluluk sahibi kişilerin çözüme
yönelik attığı adımlar üzerinden değerlendirilmesini temenni ediyoruz.
Eğitimin niteliği ve verimliliği için eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi
kaçınılmaz bir gerçektir. Geçmiş kayıplarımızın telafi edilebilmesi, geleceğe güvenle
bakılabilmesi için okulların açık tutulması önemli bir karardır.
Salgın döneminde her şeye rağmen eğitim-öğretimi devam ettirmek için fedakârlık
yapan, inisiyatif kullanan eğitim çalışanlarının beklentileri karşılanmalı, 2023 Vizyon
Belgesi’nde yer alan taahhütler yerine getirilmeli, projeler hayata geçirilmelidir.
 
Eğitim çalışanlarına aşı ve PCR testi dayatılmamalıdır
Okulların açılmasının salgınla mücadele sürecinde başarılı olunmasına, salgınla
mücadelenin ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, maske vb. tedbirlerin
toplum ve fertler nezdinde yerine getirilmesine bağlı olduğuna şüphe yoktur. Ancak
salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların
açılmasının, eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna
indirgenmesinin kabulü mümkün değildir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün, toplumda vaka sayıları artıyor olsa dahi fiziksel mesafe,
maske, el hijyeni ve havalandırma gibi önlemlerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde
uygulanmasıyla okulların açık kalmasının sağlanabileceği yönündeki tespiti ortadadır.
Buna rağmen haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi
neredeyse imkânsız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih
olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih hâline getirecek her türden zorlamanın, okulların
açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir.Hukuki dayanaktan
yoksun, hatalı ve yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorunluluğu kararı yeniden
ele alınmalı; eğitim kamu hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim çalışanlarının
moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak
bu hatadan bir an evvel dönülmelidir.
Eğitim çalışanlarının yeni döneme güçlü motivasyonla, moralli başlaması sağlanmalı ve
teşvik dışı uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 
Öğretmenlik Meslek Kanunu için artık somut adımlar atılmalıdır
Resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri
kapsayacak,öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak Öğretmenlik Meslek
Kanunu konusunda ortaya konan irade, somut bir netice doğurmamıştır. Oysa
öğretmenlik mesleğinin bütün veçhelerini kapsayan sistematik bir düzenleme
olmaksızın, çok parçalı yapı altında mesleğin statüsünün artırılarak niteliklerinin
geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa
süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin profesyonel bir
meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması isteniyorsa,
öğretmene destek niteliğinde,mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek
kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır.
 
Sözleşmeli istihdam son bulmalıdır
Sözleşmeli öğretmenliğin günümüzde başlı başına bir mağduriyet kaynağına dönüşmüş
olduğu artık alenen ortaya çıkmış durumdadır. Sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği

hakları konusunda somut bazı adımlar atılmış olsa da bunun statü ve özlük hakları
farklılığını ortadan kaldırmadığı, soruna nihai çözüm getirmediği ortadadır. Sorunun
nihai çözümü, eğitim-öğretim hizmetlerinin kadrolu öğretmenler eliyle
gerçekleştirilmesi gerekliliğinin kabulüyle bütün sözleşmeli öğretmenlerin kadroya
geçirilmesidir.
 
Ücretli öğretmenlikle emek sömürüsünden vazgeçilmeli, ihtiyaç kadrolu
öğretmenlerle karşılanmalıdır
Öğretmenin emeğini ucuzlatarak personel masraflarından kısıntı yapmaya çalışan ve
mesleğin itibarını düşüren ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmelidir. Hiçbir iş
güvencesi olmayan, asgari ücretin dahi altında bir ücretle ders saati başına ücret alan,
sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılan bir mesleğin adının öğretmenlik
olması,bu görevi ifa eden kişilere karşı emek sömürüsüdür, istihdam açısından ise utanç
verici bir uygulamadır.
 
Eğitim çalışanlarının yaz dönemi yer değişikliği sorunları çözülmelidir
Millî Eğitim Bakanlığı’nın çalışma zamanını eğitimden ziyade personel iş ve işlemlerine
hasretmek zorunda kalmasının sebebi, sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme
politikasının geliştirilememiş olmasıdır. Öğretmenlerin, hizmetlilerin, memurların ve
şube müdürlerinin il içi, iller arası ve mazerete dayalı yer değişikliği taleplerinin yerine
getirilememesi, motivasyon kaybının yanı sıra mesleki yabancılaşma, psikolojik
rahatsızlık, eğitimin niteliğinin artırılamaması, çalışma barışının bozulması gibi
sorunlara yol açmaktadır. Atama ve yer değişikliği konusunda, talepleri azami ölçüde
karşılayacak, mağduriyetleri önleyecek, adil, hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir bir
politikaya ihtiyaç vardır.
 
Memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı,
Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında çalışanların da eğitim öğretim
hizmetinin aksamadan en etkin şekilde yürütülmesi için emek sarf ettiği gerçeği
unutulmamalıdır.
Eğitim kurumlarında çalışan personelin haftalık 40 saati aşan çalışmalarının karşılığı
fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da personel yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla
çalışma karşılığı izin hakkından faydalanmalarının sağlanması yönünde düzenleme
yapılmalıdır.
Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, eğitim çalışanlarına yönelik görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavları belli bir takvim dâhilinde periyodik olarak
gerçekleştirilmelidir.
 
Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, okul esaslı bütçeleme uygulaması
getirilmelidir
İlköğretim kurumlarının Bakanlık’tan ya da mahalli idarelerden doğrudan ödenek
alamamaları; okul yönetimlerini kamu kaynakları ve bu kaynakları harekete geçirme
mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla karşı karşıya getirmektedir. Buna ilaveten okul
yönetimlerinin bir yandan okullara bağış konusunda sürekli olarak kamuoyu ve idare
baskısı altında ve soruşturma tehdidi karşısında bırakılması, diğer yandan zorunlu cari
harcamalar için kaynak bulma yükümlülüğüne sokulması, hem eğitim-öğretime zarar
verip bu sorunu okullar arası başarı farklılığının bir unsuru hâline dönüştürmekte hem
okul yöneticilerine yönelik hukuksuz, haksız ve adaletsiz uygulamalara ve

mağduriyetlere kapı aralamakta hem de yönetici/öğretmen ile öğrenci velilerini karşı
karşıya getirerek okul iklimini ve okul-veli iş birliğini zehirlemektedir. Okulların kendi
kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate alındığında,
zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu halen
izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi
yapılmalı, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul
idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır.
 
Eğitimcilerin motivasyonunu artıracak bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır
Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygulamasına
yönelik olarak verdiği iptal kararı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun mahkeme
kararıyla kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki içtihadı sonrasında
kariyer basamakları sürecinin yasal belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya
terk edilmesi, pek çok hak kaybına sebebiyet vermiştir.
Anayasa Mahkemesi kararından bu yana öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin
herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Öğretmenler haklı bir beklenti içerisindedir.
Kariyer basamakları uygulamasının yürürlükte olduğu zaman diliminde yapılan bilimsel
çalışmalar, öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının öğretmenleri sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetlere teşvik etmenin yanı sıra kendilerini geliştirmelerine ve
kariyer basamaklarında ilerlemek için lisansüstü eğitim yapmaya teşvik ettiğini, bu
sonuçlar doğrultusunda eğitimde kalitenin artırılmasında önemli bir faktör olduğunu,
öğretmenlerin kendini yenilemesi, alanındaki gelişmeleri takip etmesi bakımından
olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Kariyer basamakları sistemine
yeniden işlerlik kazandırılmalıdır. Bu çerçevede paydaşların görüşleri ve talepleri
doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, sadece sınav odaklı olmayan, süreç
ve bireysel çaba odaklı, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle
hayata geçirilmelidir.
Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına,
öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; eğitimin bir an önce
sorunlardan arındırılmasını diliyor, umut dolu gelişmelere ve vaatleri yerine getirecek
somut adımların atılmasına vesile olmasını temenni ediyor,Bakanlıktan beklentileri
karşılayacak adımlar atmasını, kalıcı eğitim politikaları geliştirmesini ve uygulamasını
istiyoruz.

Aydın
KALKAN
Şube
Başkanı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39