• BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Kayseri 12 °C
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C

Beklenen haber geldi! 10 bin liralık teşvik geliyor

Beklenen haber geldi! 10 bin liralık teşvik geliyor
Köylerde yöresel mimari geleneğini canlandırmak için verilen 10 bin liralık teşvikten artık şehirler de yararlanacak. Evini yıktırıp yöresel tarzda yaptıranlar para alabilecek.

Bugün'ün haberine göre; yö­re­sel mi­ma­ri­ye teş­vik uy­gu­la­ma­sı şe­hir­ler­de de dev­re­ye gir­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı evi­ni yık­tı­rıp, yö­re­sel tarz­da ye­ni­den yap­tı­ran­la­ra 10 bin li­ra teş­vik ve­re­cek.

Böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­siy­le il­gi­li bil­gi­ler her il­de ba­kan­lık mer­kez­le­rin­den öğ­re­ni­le­bi­le­cek.
Ba­kan­lık, ön­ce­lik­le her böl­ge­nin geç­miş­ten ge­len kül­tü­rü ve ik­li­mi­ne uy­gun ko­nut tip­le­ri­ni be­lir­le­ye­cek. Da­ha son­ra böl­ge­le­re özel be­lir­le­nen pro­je­leri va­tan­daş­la­ra su­na­cak.
YAŞAM KOŞULLARI DİKKATE ALINACAK
Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar kır­sal alan­lar­da­ki ka­çak, de­ne­tim­siz ya­pı­laş­ma ve mo­dern mal­ze­me­le­rin bi­linç­siz kul­la­nı­mı ne­de­niy­le Tür­ki­ye­'nin her ilin­de fark­lı zen­gin­lik­ler ba­rın­dı­ran kır­sal ya­pı­la­rın teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yö­re­sel mi­ma­ri zen­gin­lik­le­rin ön pla­na çık­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Ba­kan Bay­rak­tar, "P­ro­je­ler­de, yö­re hal­kı­nın ih­ti­yaç­la­rı, ya­şam ko­şul­la­rı, alış­kan­lık­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, yö­re­sel ya­pım ge­le­ne­ği­ne uy­gun da­ha gü­ven­li, sağ­lık­lı ya­pı­lar oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­ca­k" de­di.
RİSKLİ BİNALAR DA BAŞVURABİLİR
Dö­nü­şüm kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar 44 bin 344 bi­na risk­li ilan edil­di. Kent­sel dö­nü­şüm ya­sa­sı kap­sa­mın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ilan edi­len alan­lar­da bu­lu­nan 357 bin ba­ğım­sız bi­rim de teş­vik­ten fay­da­la­na­bi­le­cek.
HER BÖLGEDE EN AZ 12 TİP EV
Köy­ler­de yö­re­sel mi­ma­riy­le ev ya­pan­lar, ay­nı teş­vik­ten ya­rar­la­na­bi­le­cek. Ka­ra­de­ni­z'­de ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı bi­ti­ren ba­kan­lık, di­ğer böl­ge­ler­de­ki ça­lış­ma­la­rı­na da de­vam edi­yor. Her böl­ge için en az 12 tip pro­je ha­zır­la­na­cak.Va­tan­daş­lar, bu pro­je­ler­den is­te­di­ği­ni se­çe­bi­le­cek. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 7 böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­si ha­zır­la­na­cak.
Yö­re­sel mi­ma­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, dün­ya­da ar­tık böl­ge­sel ve yö­re­sel ge­liş­me­nin üze­rin­de du­rul­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­rak­tar, kı­sıt­lı kay­nak­la­rı et­kin kul­la­nan, doğ­ru stra­te­ji­ler üre­ten şe­hir­le­rin mar­ka ol­ma yo­lun­da iler­le­ye­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.
Hü­kü­met ola­rak ül­ke ça­pın­da plan­lı şe­hir­leş­me için po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ba­kan Bay­rak­tar, "Ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­tık. Ras­yo­nel şe­hir­ci­lik po­li­ti­ka­sı­nı ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de uy­gu­la­ya­ca­ğı­z" de­di.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39