• BIST 118.808
  • Altın 398,038
  • Dolar 6,8509
  • Euro 7,8275
  • Kayseri 35 °C
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 25 °C

Darbe, darbeciler ve?

Abdurrahman DİLİPAK
Tam da, TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu'nda ifa­de ver­di­ğim gün o sal­dı­rı ger­çek­leş­ti ve ar­dın­dan Su­ri­ye kri­zi pat­la­dı. O ko­nu­yu yaz­mak bu­gü­ne na­sip­miş.


An­ka­ra ha­rıl ha­rıl dar­be­le­rin ar­ka­sın­da­ki de­rin ya­pı­yı çöz­me­ye ça­lı­şı­yor.. "Ya­sa­ma" bu işin pe­şin­de, "yü­rüt­me" de öy­le, "yar­gı" da..

Dar­be­ler­den za­rar gör­me­yen kim var, bir grup çe­te ve on­la­rın ya­ban­cı iş­bir­lik­çi­le­ri dı­şın­da! Dar­be­ci­le­rin ilk ıs­kat et­tik­le­ri ku­rum­la­rın ba­şın­da ya­sa­ma ve yü­rüt­me ge­li­yor.. Ama işin ga­rip ya­nı, Mec­lis Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu'nda her ne­den­se, be­nim ka­tıl­dı­ğım otu­rum­da MHP'li bir tek üye bi­le yok­tu. CHP ve BDP'den bi­rer ki­şi ka­tıl­mış­tı. Ha­ni AK Par­ti­li üye­ler de gel­me­se ko­mis­yon ça­lı­şa­maz ha­le ge­le­cek.. Ba­zı olu­şum­la­rın dar­be­ci­le­rin avu­kat­lı­ğı­nı üs­len­me­le­ri ya da Si­liv­ri'ye si­ya­si tü­nel­ler kaz­ma ça­ba­la­rı bo­şu­na de­ğil­miş san­ki..

Bü­tün bu olum­suz şart­la­ra rağ­men yi­ne de iş­ler doğ­ru yön­de ve ile­ri doğ­ru ge­li­şi­yor. Bun­da top­lum­sal il­gi­nin ve ce­sa­ret­le, dü­rüst bir şe­kil­de ola­yın üze­ri­ne gi­den­le­rin pa­yı bü­yük. Bir de o ka­dar çok ki­şi­ye zul­met­ti­ler ki, sağ­cı­sı, sol­cu­su, din­da­rı, la­iki far­ket­mi­yor, ka­dı­nı-er­ke­ği, pat­ro­nu, iş­çi­si çok acı çek­ti. Bu in­san­la­rın umu­du ve öf­ke­si bu sü­re­cin ya­kı­tı­nı oluş­tu­ru­yor.. Zul­met­me­dik aha­li kal­ma­dı. Ken­di ar­ka­daş­la­rı­nın ba­şı­nı ye­me­ye var­dır­dı­lar işi..

Şu­nu bir ke­re da­ha söy­le­ye­yim: Her yer­de var­lar. AK Par­ti'de de var­dır­lar. Ol­ma­dık­la­rı yer yok. Şeyh­le­ri de var fa­hi­şe­le­ri de! He­nüz tam tas­fi­ye ol­ma­dı­lar. Des­tek­siz ka­lın­ca, yar­gı­la­ma, so­ruş­tur­ma, ulus­la­ra­ra­sı des­tek­le­ri­ni kay­bet­me­le­ri so­nu­cu ara­la­rın­da­ki de­rin bağ ve hi­ye­rar­şik ya­pı da­ğıl­dı. Eko­no­mik des­tek­le­ri ve si­ya­si des­tek­le­ri azal­dı.. Kim­se öne çı­kıp şim­şek­le­ri­ni üze­ri­ne çek­mek is­te­mi­yor. İn­kar ve mey­dan oku­ma ve teh­dit­le, şan­taj­la işi gö­tür­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Şim­di es­ki­si ka­dar ce­sur de­ğil­ler, öz­gü­ven­le­ri yok. Or­ga­ni­ze de de­ğil­ler. Geç­miş­te yap­tık­la­rı­nı dü­şü­nüp bir yan­dan ha­yıf­la­nı­yor­lar, bir yan­dan da he­sap so­rul­ma­sın­dan kor­ku­yor­lar.. Ken­di­le­ri­ni kul­la­nıl­mış, fe­da edil­miş, sa­hip­siz ve yal­nız bı­ra­kıl­mış, iha­ne­te uğ­ra­mış gi­bi de his­se­di­yor­lar.. He­nüz ger­çek­çi bir yüz­leş­me için­de de­ğil­ler.. Hu­zur­suz­lar.. Fır­sat bul­sa­lar bel­ki de ön­ce ken­di iç­le­rin­de bir he­sap­laş­ma­ya gi­rer­ler.. Bir de kim kim­dir, ar­tık çok emin de­ğil­ler. Çün­kü cid­di bir şe­kil­de ay­rış­tı­lar..

Bu ya­pı içe­ri­de­ki­ler­den iba­ret de­ğil, onu bi­le­lim. Bu işin si­ya­set, med­ya, iş, bü­rok­ra­si, STK aya­ğı, An­ka­ra aya­ğı hâ­lâ çö­zül­müş de­ğil. TSK'da da var­lar STK'da da. Bir kı­sım med­ya, maf­ya, ser­ma­ye, si­ya­set, bü­rok­ra­si ve si­vil ör­güt­ler bu iş­te omuz omu­za..

Ka­yıt dı­şı si­ya­set ve ka­yıt dı­şı eko­no­mi, iki­si de şey­ta­nın kar­deş­le­ri.

So­run, Koç ya da Do­ğan si­ze ken­di ai­le­le­ri­ni, ken­di geç­miş­le­ri­ni, mis­yon­la­rı­nı an­lat­sın. Ka­ra­meh­met­ler an­lat­sın. Si­ma­vi'yi ça­ğı­rın o ko­nuş­sun. İna­noğ­lu'nu ça­ğı­rın si­ne­ma üze­rin­den top­lum mü­hen­dis­li­ği na­sıl ya­pı­lır­mış an­lat­sın si­ze.. Ka­ra­meh­met­ler'e so­run si­ze 28 Şu­bat'ın ka­yıt­dı­şı kad­ro­su­nun ma­aşı kim­ler ta­ra­fın­dan kim­le­re na­sıl öden­miş an­lat­sın.

Ça­ğı­rın Uğur Tö­nik'i, Özal su­ikas­tı­nın ar­ka pla­nı­nı an­lat­sın si­ze. Ba­kar­sı­nız ipin ucu MGK'ya gi­der.. Ha­va Kuv­vet­le­ri ko­mu­ta­sın­da­ki krip­to isim­le­ri ça­ğı­rın, uça­ğı­mı­zı na­sıl dü­şür­dü­ler, is­te­yen bu­lur sa­vaş mu­ha­re­be mo­dü­lü­nü, gö­rün Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu'nu kim na­sıl öl­dür­dü, gös­ter­sin­ler si­ze. Bu de­rin sır­rı ay­dın­la­tır­sa­nız or­du­da­ki ter­fi bek­le­yen ka­de­me­ler al­tüst olur.. Ha­va­cı­la­rın elekt­ro­nik is­tih­ba­ra­tı çok güç­lü­dür.. İs­ra­il'in İHA'la­rı­nı, "Ke­di­ler"ini de gö­rür­ler, baş­ka­la­rı­nı da.. İşi faz­la kur­ca­lar­sa­nız ipin ucu İs­ra­il'e çı­ka­bi­lir. Si­vas'ı, Baş­bağ­lar'ı faz­la kur­ca­lar­sa­nız Al­man­lar­la bu­run bu­ru­na ge­le­bi­lir­si­niz. Eş­ref Bit­lis'in izi­ni ta­kip eder­se­niz Jİ­TEM, jan­dar­ma, ABD ile bu­run bu­ru­na ge­le­bi­lir­si­niz.. Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu'nun izi­ni ta­kip eder­se­niz işin ucu Kıb­rıs'ta­ki İn­gi­liz üs­sü­ne çı­ka­bi­lir me­se­la..

Ha­san Feh­mi Gü­neş'i ça­ğı­rın, an­lat­sın si­ze İs­ra­il'in MOS­SAD'ın Tür­ki­ye'de Tar­sus ve Sa­man­da­ğı ko­ri­dor­la­rı­nı na­sıl kul­lan­dı­ğı­nı ve bu ki­şi­le­rin Tür­ki­ye'den Ame­ri­ka­lı­lar ve İn­gi­liz­ler­le na­sıl or­tak ha­re­ket et­tik­le­ri­ni, Kıb­rıs üze­rin­den İs­ra­il'e dön­dük­le­ri­ni, ken­di ba­şı­na ge­len­le­ri, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nda­ki krip­to oda­sın­da­ki ga­rip adam­la­rın na­sıl Baş­ba­kan Ece­vit'i bas­kı­la­dık­la­rı­nı an­lat­sız si­ze..

Jan­dar­ma gü­ya İçiş­le­ri'ne bağ­lı. Bağ­lı da İçiş­le­ri Ba­ka­nı, öbür ta­raf­ta olup bi­ten­le­ri, ken­di­ne su­nu­lan ya­zı­lı ra­por­da­ki­ler ka­dar ve bir de buz­lu ca­mın ar­ka­sın­dan iz­ler, o ka­dar.. Ha­san Feh­mi Gü­neş si­ze "sa­nat­çı"la­rın, man­ken kız­la­rın bu iş­ler­de na­sıl kul­la­nıl­dık­la­rı­nı da an­la­ta­bi­lir..

Pe­ki bun­la­rı bi­lir de CHP'de ne arar, onu da ken­di­ne so­run.. Uğur Mum­cu'nun eşi ne arar Er­ge­ne­kon'un avu­kat­lı­ğı­nı üs­le­nen bir par­ti­de.. İş­te "Bu if­rit­ten su­alin kı­lı­nı çek­mez akıl.."

Ali To­puz'a so­run, an­lat­sın si­ze 12 Mart'ta si­ya­si den­ge­ye na­sıl ba­lans aya­rı ya­pıl­dı.. CHP-MSP ko­alis­yo­nun­dan 1. MC'ye ge­çiş sü­re­ci­ni ve MİT'te­ki ya­pı­lan­ma­yı.. Onu çö­zer­se­niz 12 Ey­lül'e na­sıl ge­lin­di.. Ev­ren as­lın­da ne yap­mak is­ti­yor­du? Özal ve Ilım­lı İs­lam na­sıl si­ya­se­tin gün­de­mi­ne otur­du ve Çat­lı o gün ge­li­nen nok­ta­da ne yap­mak is­ti­yor­du.. Er­ba­kan'la Çil­ler'i kim ma­sa­ya oturt­tu. Yıl­maz ki­min ada­mı idi? Hep­si bir tes­pih ta­ne­si gi­bi ay­nı ipe di­zi­li.

O za­man emek­li pa­şa­la­rın ma­lum hol­ding­ler ve ba­tık ban­ka­lar­da işi ney­di da­ha iyi an­la­şı­lır..

Ağar ko­nu­şur mu bil­mem. O da mı me­za­ra gö­tü­re­cek bil­dik­le­ri­ni bil­mem. Oy­sa Al­lah (cc) "Adil şa­hit­ler olun" bu­yu­rur.. Bu dün­ya­da yap­tı­ğı­mız ve yap­ma­mız ge­re­kir­ken yap­ma­dı­ğı­mız, söy­le­di­ği­miz ve söy­le­me­miz ge­re­kir­ken söy­le­me­di­ği­miz her şe­yin he­sa­bı­nı so­ra­cak bi­ze. "Adil ka­tip­ler" her işi yaz­mak­ta­dır, on­la­ra se­lam ol­sun..

Ya­pı­lan iş ta­ri­he ta­nık­lık­tır. Ta­rih ma­den­ci­li­ği­dir. Bu ko­mis­yon ta­ri­hin ya­şa­yan ta­nık­la­rı­nı bir ara­ya ge­ti­ri­yor.. Çok da­ha iyi bir tek­nik alt­ya­pı oluş­tu­ru­la­bi­lir­di bel­ki. De­rin­le­me­si­ne bir so­ruş­tur­ma ya­pı­la­bi­lir­di ama, bel­ki de mah­cup­luk­la­rın­dan, öte­ki­le­rin ço­ğu ko­mis­yo­na ye­te­ri des­te­ği ver­mi­yor­lar. Ama yi­ne de cid­di bir bil­gi akı­şı var. Res­mi ku­rum­lar­dan önem­li bil­gi­ler gel­miş. Va­tan­daş bil­di­ği­ni ya­zı­yor, gön­de­ri­yor.. Kim ne bi­li­yor­sa "TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı An­ka­ra" ad­re­si­ne ya da 28 Şu­bat'la il­gi­li olan­lar "28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu"na ya­zıp gön­der­sin­ler. Hak­sız­lık­lar kar­şı­sın­da su­san dil­siz şey­tan­la­ra dö­nüş­me­mek için her­ke­si ta­nık­lı­ğa da­vet edi­yo­rum. Şa­hıs­lar, der­nek ve şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri, as­ker, me­mur, si­vil, her kim­se, vic­dan ve so­rum­lu­luk duy­gu­su­na sa­hip her­ke­si... Uma­rım sav­cı­lık bu ta­rih ve­ri ma­de­nin­den ya­rar­la­nır ve 28 Şu­bat da­va­sı bu yıl bit­me­den açı­lır. Bu ara­da Özal Su­ikas­ti, Eş­ref Bit­lis, Uğur Mum­cu su­ikast­le­ri da­va­sı da gö­rül­me­ye baş­lar­sa, Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu da­va­sı ile bir­lik­te dar­be­ler­le il­gi­li yar­gı­sal sü­reç açı­sın­dan bir mi­lat olur.

Bu ara­da CHP, MHP ve BDP li­ler, ko­mis­yo­na ak­tif ka­tı­lım ko­nu­sun­da par­ti­le­ri­ni uyar­ma­lı.. Bu du­rum bu sü­reç­le il­gi­li ola­rak not edil­meli.. Sadece katılım­ları değil, kat­kıları ile de buradaki rol­ler iyi iz­len­meli.

Selam ve dua ile..
Bu yazı toplam 363 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39