• BIST 7913.76
  • Altın 1860.397
  • Dolar 28.9709
  • Euro 31.1893
  • Kayseri 0 °C
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C

Galatasaray iflas edebilir

Galatasaray iflas edebilir
Ga­la­ta­sa­ray’ı fi­nan­sal ola­rak zor gün­le­rin
Ga­la­ta­sa­ray’ı fi­nan­sal ola­rak zor gün­le­rin bek­le­di­ği­ni dile getiren es­ki yö­ne­ti­ci Haz­ne­da­roğ­lu, “Re­al Mad­rid, zamanında iflas et­ti­ğinde Mad­rid Be­le­di­ye­si yar­dım et­ti. Ga­la­ta­sa­ray’a be­le­di­ye de yar­dım et­mez” de­di.

Ga­la­ta­sa­ray’da bir ön­ce­ki Ünal Ay­sal yö­ne­ti­min­de yer alan isim­ler­den olan Se­mih Haz­ne­da­roğ­lu sar­sı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Ga­la­ta­sa­ray Ma­li İş­ler So­rum­lu­su Me­te İkiz’in ön­ce­ki gün yi­ne ga­ze­te­niz BU­GÜN’e yap­tı­ğı,

“Mev­cut borç­lar­dan da­ha ön­ce­ki Ay­sal yö­ne­ti­min­de yer alan, an­cak ye­ni yö­ne­tim­de gö­rev al­ma­yan ar­ka­daş­la­rı­mız so­rum­lu­dur” yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı­na ateş püs­kü­ren Haz­ne­da­roğ­lu, “Be­nim za­ma­nım­da fut­bol ta­kı­mın­da ge­lir­ler ma­li­ye­ti kar­şı­lı­yor­du. Ama son­ra­dan bü­yük trans­fer­ler ya­pıl­dı.

Drog­ba, Sne­ij­der alın­dı. Bru­ma’ya 10 mil­yon eu­ro ve­ril­di. Tek­nik he­yet de­ğiş­ti. Bun­lar hep ar­tı mas­raf. Ta­bi­i ki spor­tif ba­şa­rı­yı dü­şü­ne­cek­si­niz. An­cak fut­bol­da ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­nuz za­man işin ba­şın­da kal­mak zor­la­şır. Bir gün he­sap­lar kar­şı­nı­za ge­lir.

Re­al Mad­rid za­ma­nın­da if­las et­ti­ğin­de o dö­nem­ki Mad­rid Be­le­di­ye­si ara­ya gi­rip du­ru­mu kur­tar­mış­tı. An­cak, Ga­la­ta­sa­ray’ın ba­şı­na böy­le bir du­rum ge­lir­se be­le­di­ye de yar­dım et­mez” di­ye ko­nuş­tu.

HEP­Sİ AY­SAL’IN İRA­DE­SİY­LE YA­PIL­DI

Me­te İkiz’in ken­di­le­ri­ni bir ön­ce­ki yö­ne­tim­le kar­şı­laş­tır­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Haz­ne­da­roğ­lu, “Ad­nan Po­lat yö­ne­ti­mi de­sey­di an­lar­dım. Be­nim de için­de ol­du­ğum bir ön­ce­ki yö­ne­tim­de bü­tün mas­raf­lar ve har­ca­ma­lar bil­has­sa trans­fe­re har­ca­nan bü­yük pa­ra­ların hep­si Ünal Ay­sal’ın ira­de­siy­le ya­pıl­mış­tır.

Do­la­yı­sıy­la mey­da­na çı­kan borç onun ira­de­siy­le, onun yö­ne­ti­miy­le or­ta­ya çık­mış­tır. O da Ay­sal yö­ne­ti­miy­di, şim­di­ki yö­ne­tim de Ay­sal yö­ne­ti­mi. Har­ca­ma­lar da yüz­de 95 ora­nın­da baş­ka­nın ta­li­ma­tıy­la ya­pıl­dı­ğı­na gö­re de­mek ki ge­çen yö­ne­tim­de de ay­nı ki­şi­nin ira­de­siy­le borç­lar art­mış. Ay­nı ki­şi­nin ira­de­siy­le borç­lar art­ma­ya da de­vam edi­yor” de­di.

GELİRLER MALİYETİN 3’TE 1’İ BİLE DEĞİL

Ga­la­ta­sa­ray’ın bü­tün branş­lar­da spor­tif ba­şa­rı he­de­fiy­le ha­re­ket et­ti­ği­ni be­lir­ten Haz­ne­da­roğ­lu, “Bu eko­no­mik im­kan­la­ra ya­ni har­ca­ma­la­ra bağ­lı. Do­la­yı­sıy­la böy­le ha­re­ket et­ti­ği­niz za­man eğer bun­la­rın kay­nak­la­rı­nı ge­lir­le­ri­niz­le fi­nan­se ede­me­ye­cek du­rum­day­sa­nız ki ede­mi­yo­ruz, o za­man borç­la­rın art­ma­sı ka­çı­nıl­maz. Bir mi­sal ve­re­yim. Bas­ket­bol­da Ga­la­ta­sa­ray, Tür­ki­ye şart­la­rın­da sü­per bir ta­kım. An­cak bu­nun bir ma­li­ye­ti var. Ma­ale­sef bu ma­li­yet ge­li­rin çok üs­tün­de. Spon­sor ol­ma­sı­na rağ­men ge­lir­ler ma­li­ye­tin 3’te 1’ini kar­şı­la­mı­yor­dur bel­ki de” de­di.

Birtakım yanlışlar var

Ünal Ay­sal’ın gö­re­ve gel­di­ği ilk gün­ler­de “2 se­ne­den son­ra ra­hat­la­rız” de­di­ği­ni ha­tır­la­tan Haz­ne­da­roğ­lu, “Ge­rek ge­nel ku­rul­da ge­rek di­van ku­ru­lun­da dev­ral­dı­ğı­mız o za­man­ki borç­la­rın aza­la­ca­ğı­nı ve dön­dü­rü­le­bi­lir bir borç ha­le ge­le­ce­ğin­den bah­set­miş­ti. 3 se­ne geç­ti bu du­rum ter­si­ne te­cel­li et­ti. Ay­sal’ın eko­no­mik ka­lem­ler­de şim­di po­zi­ti­fe geç­me­si la­zım­dı. Ol­ma­dı­ğı­na gö­re bir­ta­kım yan­lış­lar var de­mek­tir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

22 milyon euro harcandı

Ga­la­ta­sa­ray trans­fer dö­ne­min­de son ola­rak Bru­ma’yı kad­ro­su­na ka­tar­ken Por­te­kiz­li oyun­cu için ku­lü­bü Spor­ting’e 10 mil­yon eu­ro ver­di. Felipe Me­lo için Ju­ven­tus’a 3 mil­yon 750 bin eu­ro, Umut Bu­lut için To­ulou­se’a 2 mil­yon 700 bin eu­ro ve Ched­jo­u için de Lil­le’e 6 mil­yon 300 bin eu­ro öden­di.

DERBİYE KADAR SÜRE VERDİ

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Ro­ber­to Man­ci­ni, dev­re ara­sın­da ya­pı­la­cak trans­fer­ler­le ka­fa­sın­da­ki kad­ro­yu ve ta­kım şab­lo­nu­nu oturt­mak için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. İtal­yan tek­nik adam, ka­la­ba­lık, güç­lü bir sa­vun­ma ve or­ta sa­ha­ya sa­hip, hü­cum­da ça­buk ço­ğa­lıp, hız­lı oyun­cu­lar­la ra­ki­bin za­af­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­cek bir ta­kım oluş­tur­ma­yı he­def­li­yor.

Man­ci­ni, bu yol­da da ön­ce­lik­le elin­de­ki kad­ro­nun ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni, kad­ro­ya ka­tı­la­bi­le­cek al­ter­na­tif­le­ri de­ğer­len­di­ri­yor. Fut­bol­cu­la­rı­na ken­di­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri için yak­la­şık 1 ay­lık bir sü­re ta­nı­yan İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı, Fe­ner­bah­çe der­bi­si­nin ar­dın­dan trans­fer ham­le­le­ri için ra­po­ru­nu yö­ne­tim ku­ru­lu­na ve­re­cek.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39