• BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Kayseri 32 °C
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C

İşin esrarı Her işin bir sır­rı var­dır..

Abdurrahman DİLİPAK
Es­rar dün­ya­sı ise "sır­lar"la do­lu­dur. Onun için o bit­ki­ye "es­rar" adı ve­ri­lir..


Bu iş biz­de çok es­ki­le­re da­ya­nır. Hat­ta "Haş­ha­şi­ler" di­ye bir ha­re­ket de var­dı. Haş­ha­şi­ler, Ha­san Sab­bah'ın 1090 yı­lın­da Ala­mut Ka­le­si'ni al­ma­sıy­la ku­rum­sal­laş­mış ve Sel­çuk­lu­lar'la boy öl­çüş­me­ye ka­dar da işi var­dır­mış­lar­dı.. As­lın­da Af­yon çi­çe­ği aşa­ğı Me­zo­po­tam­ya'da M.Ö 3400 yı­lın­dan be­ri ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir.. Gü­nü­müz­de Af­yon'un küs­pe­sin­den ve ya­ğın­dan ya­rar­la­nı­lır. Af­yon Al­ko­lo­id fab­ri­ka­sı bir dö­nem ABD ile ara­mız­da cid­di so­run­la­ra yol aç­mış­tı.. Ya­ni bu ko­nu öte­den be­ri ba­şı­mı­zın be­la­sı­dır.. Bi­lin­di­ği ka­da­rı ile de 5500 yıl­dır bu böl­ge­de ye­tiş­ti­ri­lir.

Tür­ki­ye'de Haş­haş/Ero­in üre­ti­mi, ilaç en­düst­ri­si için dev­let kont­ro­lün­de ya­pı­lır.. Af­yon'un adı onun için Af­yon'dur.. Çün­ki Af­yon ta­rı­mı Af­yon yö­re­sin­de ya­pı­lır..

Es­ki­den yay­gın ola­rak bir de Tü­tün üre­ti­mi var­dı. El­ham­dü­lil­lah on­dan kur­tu­lu­yo­ruz..

Tür­ki­ye­de es­rar ka­çak ola­rak üre­ti­lir.. Ero­in ise Af­ga­nis­tan üze­rin­den İran yo­lu ile, Tür­ki­ye ya da Irak-Su­ri­ye üze­rin­den Av­ru­pa'ya ge­çer..

Af­yon sa­kı­zı Tür­ki­ye'de iş­le­nir ve toz ha­lin­de Av­ru­pa'ya ge­çer..

İşin il­ginç ya­nı, Af­ga­nis­tan ve Irak Ame­ri­ka'nın kont­ro­lün­de. İn­gi­liz­ler de ora­da. Pe­ki na­sıl olu­yor da bu ero­in Af­ga­nis­tan'dan İran'a, ora­dan Tür­ki­ye'ye ve Irak'a gi­re­bi­li­yor?

He­men söy­le­ye­yim, İran'da cid­di bir uyuş­tu­ru­cu ma­fi­ası var. İdam fi­lan kar et­mi­yor ve İran'da genç­ler ara­sın­da uyuş­tu­ru­cu cid­di bir so­run.. Ya­ni Ero­inin İran'a gi­ri­şi bir so­ğuk harp yön­te­mi.. İran'ın du­ru­mu bu açı­dan Tür­ki­ye'den da­ha kö­tü.. Uyuş­tu­ru­cu biz­den da­ha ucuz İran'da ve is­te­yen için mal'a ulaş­mak da­ha ko­lay, ce­za­lar da­ha ağır da ol­sa!

Tür­ki­ye ve İran ara­sın­da so­run ya­şan­sa da İran Ma­fi­ası ile Türk Ma­fi­ası can ci­ğer ku­zu sar­ma­sı.. İran'dan Tür­ki­ye'ye cid­di bir ka­ra pa­ra gi­ri­şi de var za­ten. Ya­ni iki ül­ke ara­sın­da­ki ka­yıt dı­şı iş iliş­ki­le­ri, ka­yıt al­tın­da­kin­den da­ha az de­ğil.. İran da Aze­ri gar­daş­lar eyi ça­lı­şı­yor..

İran'da­ki genç­li­ğin du­ru­mu, özel­lik­le de al­kol, uyuş­tu­ru­cu ve fu­huş ko­nu­sun­da biz­den iyi de­ğil.

Tür­ki­ye'ye gi­ren ero­in, 28 Şu­bat dö­ne­min­de Tür­ki­ye'den Av­ru­pa'ya ge­çiş­te, ba­zı du­rum­lar­da as­ke­ri he­li­kop­ter­ler­le bi­le ta­şın­dı­ğı ol­muş.. Po­lis araç­la­rı ile, am­bu­lans­la, şe­hid ce­na­ze­si­nin ta­bu­tun­da.. Ye­ter ki ko­mis­yo­nu­nu ver.. O gün­ler­den ge­li­yo­ruz ve o kad­ro­la­rın ço­ğu ha­la iş­le­ri­nin ba­şın­da, kol­tuk­la­rın­da otu­ru­yor.

"Kıs­me­tim" ola­yın­da or­ta­ya çık­tı, uyuş­tu­ru­cu yük­lü ge­mi­ye sa­hil mu­ha­fa­za es­kort­luk ya­pı­yor, var mı böy­le bir şey.. İtal­ya'ya NA­TO tat­bi­ka­tı­na gi­den de­ni­zal­tı ile ero­in ta­şı­mış­lar..

Koç Mü­ze­si'nde­ki de­ni­zal­tı­ya öğ­ren­ci­le­rin zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da pat­la­tıl­mak üze­re bom­ba yer­leş­ti­ren­ler bu­nu da ya­par­lar..

Ge­çen gün Za­man ga­ze­te­si Di­yar­ba­kır-Bin­göl ara­sın­da­ki kır­sal böl­ge­de uç­suz bu­cak­sız Ke­ne­vir tar­la­la­rı ile do­lu ol­du­ğu­nu ya­zı­yor­du..

Bu me­ret bir haf­ta­da eki­lip ha­sat edil­mi­yor.. O tar­la­la­rın sa­hip­le­ri de bel­li.. İHA'la­rı­mız var, uy­du­la­rı­mız var, Bli­va­nis va­di­sin­de ir­ti­ca­cı av­cı­lı­ğı­na çı­kan­lar sa­vaş uçak­la­rı ile gö­zet­le­me ya­par­lar­ken, bin­ler­ce dö­nüm­lük es­rar tar­la­la­rı­nı "gör­me­dim, duy­ma­dım, bil­mi­yo­rum" di­ye­bi­lir­ler mi?

Ma­rul tar­la­la­rı mı on­lar!.

Bu es­rar­la­rın pa­ra­sı­nın ne­re­ye git­ti­ği bel­li. 500 ton iş­len­miş es­rar­dan söz edi­li­yor. Bun­la­rı ba­vul­la ta­şı­mı­yor­lar her­hal­de.. Ne­re­de stok­la­nı­yor bun­lar, na­sıl ta­şı­nı­yor, kim­ler alı­yor ve na­sıl da­ğı­tı­lı­yor. Ta­mam ora­da bu iş­ler olu­yor da, bun­lar bü­yük şe­hir­ler­de pi­ya­sa­ya ar­ze­di­li­yor. Bu ka­dar mal bü­yük şe­hir­le­re ge­ti­ri­lip da­ğı­tı­lır­ken na­sıl kim­se gör­mü­yor.

MİT ne ya­pı­yor, em­ni­yet is­tih­ba­ra­tı ne ya­pı­yor, Nar­ko­tik şu­be ne ya­pı­yor?

FBI uyuş­tu­ru­cu ile ulus­la­ra­ra­sı mü­ca­de­le ba­ha­ne­si ile gel­di Tür­ki­ye'ye, on­lar da mı gör­mü­yor, duy­mu­yor, bil­mi­yor­lar..

Bu işin ar­ka­sın­da dev­le­tin için­de bi­ri­le­ri ol­ma­dan bu iş­ler ol­maz. Bu işin bir de ulus­la­ra­ra­sı ar­ka pla­nı ol­ma­lı.. Çün­ki bu mal­la­rın bir kıs­mı da yurt dı­şı­na gi­di­yor.

Yurt dı­şı­na çı­kış ka­nal­la­rı bel­li. Ha­va, ka­ra, de­niz ve de­mir­yo­lu.. O za­man güm­rük ka­pı­la­rı, ha­va­alan­la­rı, li­man­la­rın cont­rol al­tı­na alın­ma­sı la­zım..

Ve ta­bi cid­di bir is­tih­ba­rat fa­ali­ye­ti ge­rek­li.

Me­se­la Bul­ga­ris­tan bu işin ne­re­sin­de. Bul­gar Maf­ya­sı bu ko­nu­da de­ne­yim­li. De­rin bağ­la­rı var.. Bul­gar Ma­fi­ya­sı Rus Ma­fi­ası ile bir­lik­te ça­lı­şı­yor.. Er­me­ni Ma­fi­ası, Yu­nan Ma­fi­ası da işin için­de.. PKK za­ten işin için­de de, Mu­ha­be­rat da bu işin için­de, Lüb­nan da. Bun­lar işin için­de olur da MOS­SAD ol­maz olur mu?

Uyuş­tu­ru­cu genç­li­ği­mi­zi mah­ve­di­yor, ay­nı za­man­da bu kap­pa pa­ra te­rö­re gi­de­rek kar­şı­lı­ğı­nı bir de kan ola­rak ödü­yo­ruz. Üre­ti­ci ise bu gay­ri ah­la­ki ser­ve­ti­ni, fu­huş­ta, ba­tak iş­ler­de de­ğer­len­di­ri­yor. Ya­ni uyuş­tu­ru­cu baş­ka fe­la­ket­le­ri de te­tik­li­yor be­ra­be­rin­de..

Bu iş hal­kın du­yar­lı­lı­ğın­dan ön­ce dev­le­tin ko­nu­nun üze­ri­ne git­me­si ile çö­zü­le­bi­le­cek bir iş ola­rak önü­müz­de du­ru­yor.

Si­ya­si­ler ve bü­rok­rat­lar, sa­de­ce yap­tık­la­rı­nın değil, yap­maları gerekir­ken yap­madık­larının da hesabını verecek­ler. Selam ve dua ile..
Bu yazı toplam 403 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Kayseri News | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0352 231 31 39